Keuze bieden,
keuzes maken

Ondernemingsplan
2012-2015

1. Aangenaam! Wij zijn Brabantse Waard

We hebben een maatschappelijk hart: onze primaire taak is het op een goede manier huisvesten van de lagere en middeninkomens in de Gemeente Moerdijk. Nu en in de toekomst. De vitaliteit en leefbaarheid van de Moerdijkse kernen gaat ons aan het hart. Onze kernwaarden weerspiegelen hetgeen waar wij voor staan: maatschappelijk betrokken, klantgericht, ondernemend met lef en transparant.

Brabantse Waard is op 1 januari 2011 ontstaan uit een fusie tussen Brabants Westhoek en Stichting Woningbouw Zevenbergen. Dit eerste hoofdstuk geeft u een eerste beeld wie we zijn, wat we willen bereiken en hoe we dat willen doen.

1.1       Onze missie

Brabantse Waard is een maatschappelijk betrokken corporatie. Wij bieden sociale huisvesting en dienstverlening aan Moerdijkers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We voelen ons medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid en vitaliteit van de woonkernen in Moerdijk en dragen daar actief aan bij. 

1.2       Onze visie op de opgave en onze rolopvatting

Het huisvesten van lage inkomensgroepen, middeninkomensgroepen en groepen met een bijzondere woonvraag (ouderen, gehandicapten, ex-gedetineerden etc.) is onze kerntaak.

Daarnaast nemen wij ook de verantwoordelijkheid voor andere doelgroepen wanneer dat noodzakelijk of gewenst is. Naast het maatschappelijk rendement kijken wij hierbij ook naar de financiële continuïteit van onze organisatie. Onze woningvoorraad en dienstenpakket ontwikkelen wij voortdurend. Alleen zo kunnen wij goed inspelen op de woonwensen van onze doelgroepen. Nu en in de toekomst.

Wij vinden het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde huis en omgeving kunnen wonen. Om die reden werken wij actief samen met onze partners in zorg, welzijn en onderwijs.

De vitaliteit en leefbaarheid van de kernen in Moerdijk gaat ons aan het hart. Maatwerk per kern staat daarbij voor ons voorop. We zien dat de kernen in het werkgebied van Brabantse Waard kwetsbaar zijn. De kwaliteit van de woonomgeving en het versterken van de sociale samenhang vinden wij dan ook een belangrijk onderdeel van onze rol. Wij doen daarom meer dan alleen het bouwen en exploiteren van woningen. We investeren in maatschappelijk vastgoed en ondersteunen diverse sociale en maatschappelijke projecten en initiatieven van onze partners.

Door onze investeringen in maatschappelijk vastgoed richten wij ons primair op het behouden van bestaande en ontwikkelen van nieuwe voorzieningen die de sociale binding in een kern versterken. Denk hierbij aan een buurthuis of speelplaats. Het realiseren of ondersteunen van faciliteiten die in eerste levensbehoeften voorzien (bijvoorbeeld een supermarkt) beschouwen wij niet als onze rol.

Brabantse Waard luistert actief naar de wensen en vragen die in ons werkgebied leven. Onze Raad van Advies speelt een belangrijke rol in het verbinden van de lokale samenleving met onze organisatie.

Bij Brabantse Waard maken we onze eigen keuzes binnen de lokale opgave en het wettelijk kader. We slaan een brug tussen landelijke ontwikkelingen, de regionale opgave en de kern specifieke vraagstukken.

1.3       Onze kernwaarden

Wij nemen onze bewoners, klanten en medewerkers serieus. Plezier in wonen en werk en wederzijds respect zijn voor ons belangrijke randvoorwaarden om goed ons werk te kunnen doen. Maatschappelijk betrokken, klantgericht, ondernemend met lef en transparant zijn onze kernwaarden. Op welke manier maken wij deze concreet?

Maatschappelijk betrokken

We staan midden in de maatschappij. We werken dag in dag uit voor een mooier Moerdijk. Wij hebben een sterke binding met, en voelen een sterke verantwoordelijkheid voor, de levensvatbaarheid en leefbaarheid van de plattelandskernen in ons werkgebied. We hebben aandacht voor de verschillen tussen kernen en zoeken aansluiting op de bestaande sociale en maatschappelijke dynamiek in de diverse kernen. We benutten de sterke kanten om de zwakke kanten van kernen aan te pakken. We weten wat er speelt in ons werkgebied, waar de energie zit. We zijn op de hoogte van de marktontwikkelingen op landelijk, regionaal en lokaal niveau en stellen ons beleid hierop af.

Klantgericht

Onze klanten staan centraal. Wij zijn een makkelijk bereikbare en laagdrempelige organisatie. De belangen en wensen van onze klanten staan voor ons centraal en wij willen oprecht een bijdrage leveren aan hun woon- en (samen)leefgeluk. Dat betekent dat wij luisteren naar de (toekomstige) wensen van onze klanten en daarop ons dienstenaanbod aanpassen en verbeteren.

Ondernemend met lef

Brabantse Waard wil kansen grijpen en Binnen onze financiële mogelijkheden afgewogen risico’s nemen. We willen onze nek uitsteken waar nodig. We zijn alert op nieuwe ontwikkelingen en willen denken in kansen in plaats van bedreigingen. We werken resultaatgericht, effectief en efficiënt. We maken afgewogen keuzes.

Transparant

We zijn open en eerlijk over wat wij doen, waarom wij het doen en hoe wij het doen. Integriteit is voor ons essentieel. En daar kan en mag eenieder ons op beoordelen. Wij publiceren al onze plannen en activiteiten. Wij vragen reflectie op wat wij doen en gebruiken dit als basis voor verbetering van ons beleid en strategie. Ook in onze dagelijkse klantcontacten vind je deze houding terug. Wanneer we nee moeten verkopen, zullen we dat duidelijk uitleggen.

2. Wat gebeurt er om ons heen?

We zijn niet alleen op de wereld. Onze keuzes en ons handelen worden in sterke mate bepaald door externe ontwikkelingen op lokaal, regionaal, landelijk en zelfs Europees niveau. Wat zijn de belangrijkste?

Brabantse Waard is niet alleen op de wereld. Onze plannen en keuzes staan niet op zichzelf. Ze zijn sterk beïnvloed door belangrijke ontwikkelingen om ons heen. Op allerlei terreinen, op verschillende niveaus. In dit hoofdstuk schetsen we de belangrijkste.

2.1       Ontwikkelingen in Nederland en Europa

Volkshuisvestelijk en politiek

De corporatiesector transformeert in rap tempo. Het speelveld wordt strakker, het (overheids)toezicht scherper. In de toekomst blijft er ruimte voor maatschappelijk ondernemende corporaties. Het is echter onvermijdelijk dat corporaties zich meer moeten terugtrekken op hun kernactiviteiten: bouwen, onderhouden en exploiteren van sociale huurwoningen.

De wettelijke kaders waarbinnen corporaties functioneren gaan veranderen. In een wetsontwerp, de Herzieningswet, geeft het kabinet aan op welke terreinen corporaties actief mogen zijn. In het ontwerp besteedt de wetgever uitvoerig aandacht aan de  financiering van corporatieactiviteiten (de DAEB[1]en niet-DAEB activiteiten) en het intern toezicht. Het is op dit moment moeilijk te zeggen hoe dit ontwikkelt en wat de gevolgen zijn voor ons. Ook Europa stuurt aan op een kleinere corporatiesector. Een sector die zich louter richt op mensen met de laagste inkomens.

Het versterken van het vertrouwen op de koopmarkt, een betere werking van de huurmarkt, verbetering van investeringscondities in de woningbouw en het verbeteren van de kwaliteit van woon- en leefomgeving. Dat zijn de speerpunten die door de landelijke overheid worden uitgedragen.

Diezelfde overheid draagt uit steeds minder regels en beleid op te stellen, maar stelt in de praktijk steeds nieuwe regels op. Ze legt ook de nadruk op zelfredzaamheid van burgers en samenleving. De verantwoordelijkheid voor het oplossen van (lokale) vraagstukken komt dan ook steeds meer te liggen bij gemeenten, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

De rol van corporaties beperkt zich in de visie van de overheid tot het aanbieden van woonruimte aan huishoudens met een laag inkomen en investeren in leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed. Daarbij past een kleine, compacte sector. Het aantal huishoudens dat vanuit het inkomen een beroep moet doen op de sector is kleiner dan het aanbod, waarbij aangetekend wordt dat dit aanbod niet altijd of niet volledig beschikbaar is. Beperkte doorstroming en scheefwonen zijn in dit kader aspecten die hierbij een rol spelen. De overheid wil het eigen woningbezit vergroten door het verkopen van woningen aan huurders. Eigen woningbezit draagt in de visie van het kabinet bij aan het opbouwen van vermogen en de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers.

Middeninkomen huishoudens vallen in toenemende mate buiten de boot. Ondanks relatief lage rentes en fiscale voordelen blijft het ook voor veel starters moeilijk op de woningmarkt. De markt raakt steeds verder op slot. De doorstroming stagneert.

Sterke vergrijzing, gezinsverdunning en afvlakkende bevolkingsgroei leiden op termijn per saldo tot krimp in onze regio.

Financieel-economisch

Allereerst, we kunnen er niet omheen: de kredietcrisis. Deze gaat niet aan onze sector voorbij. Overheden bezuinigen en proberen geld op te halen waar nog vlees op de botten zit. Hierbij kijken zij ook naar de vermogens van corporaties. Het is een reëel scenario dat door de regering een verder beslag op onze middelen wordt gelegd. Dat kan door middel van de vennootschapsbelasting, het zelf betalen en uitvoeren van de huurtoeslag of het grootschalig verkopen van woningen ten behoeve van de staatskas. Vermogensverschaffers, banken en hypotheek verstrekkers lenen onder steeds strengere voorwaarden geld uit. De introductie van het Basel 3[2]akkoord heeft een direct nadelige invloed op de rentepercentages van leningen.

Financieel-economische ontwikkelingen binnen onze sector bekijken we vanuit twee perspectieven: inkomsten en uitgaven. Voor onze inkomsten zijn we afhankelijk van huurpenningen en het verkopen van woningen. De huren van Brabantse Waard zijn relatief laag als gevolg van een gematigd huurbeleid over een lange reeks van jaren en het regeringsbeleid wat uitsluitend correctie op inflatieniveau heeft toegestaan. Het is niet aannemelijk dat er de komende jaren veel wettelijke ruimte komt in het huurbeleid. Daarnaast staan verkoopinspanningen onder druk als gevolg van de kredietcrisis. Aandacht voor onze financiële polsstok is dan ook erg belangrijk.

De kostenkant van onze bedrijfsvoering laat een onzeker patroon zien. Europese regelgeving maakt het lastiger en duurder voor corporaties financiering aan te trekken. Vanaf 2006 hebben we te maken met toenemende fiscale druk vanuit Den Haag en de financiële bijdragen aan de grote stedenproblematiek. Vanaf 2014 vraagt de overheid een bijdrage voor huurtoeslag. Kortom, een gezonde bedrijfsvoering is steeds moeilijker te realiseren. De tijd dat bij corporaties de bomen tot in de hemel groeiden is ten einde. Ook onze belanghouders en partners moeten rekening houden met deze nieuwe realiteit.

De opgave van Brabantse Waard is daarentegen niet gering. De noodzaak tot het transformeren van onze woningportefeuille vraagt om aanzienlijke investeringen. Het bouwen van nieuwe betaalbare woningen gaat gepaard met een steeds groter onrendabel deel van deze investeringen. Dit beperkt in toenemende mate onze financiële ruimte. De rente staat momenteel wel historisch laag. Een toekomstig stijgende rente heeft echter een toenemend forse en rechtstreekse invloed op onze kosten. Claims van de overheid op het vermogen van corporaties versterken dit effect.

Sociaal en maatschappelijk

De verscheidenheid in woonwensen neemt toe. Burgers hebben daarnaast behoefte aan meer luxe in de eigen woning en een duidelijker gevoel van geborgenheid en veiligheid in de directe woonomgeving. Duurzaamheid claimt een steeds belangrijkere plaats op de maatschappelijke agenda. Niet in de laatste plaats veroorzaakt door stijgende energielasten.

Sociaal-maatschappelijke problematiek in wijken, buurten en kernen vraagt steeds meer aandacht. Toenemende cultuurverschillen tussen burgers zijn niet altijd makkelijk te overwinnen. De toenemende invloed van de (sociale) media bepaalt steeds meer de barometer in de samenleving en de beeldvorming over corporaties. Virtuele sociale contacten komen in de plaats van fysieke sociale contacten. Dit stelt eisen aan de beweeglijkheid, het vermogen tot anticiperen, en de manier van communiceren van corporaties.

Tot slot zien wij een toenemende tweedeling in de Nederlandse maatschappij. De verschillen tussen de ‘haves’ en ‘have nots’ nemen toe. Met name aan de onderzijde zijn de gevolgen van het overheidsbeleid door alle bezuinigingen het grootst. De groep die echt afhankelijk is van ons als corporatie wordt groter. Wij moeten hier met ons beleid rekening houden.

2.2       Ontwikkelingen in onze regio

De maatschappelijke vraagstukken in onze regio vragen om schaalvergroting van instellingen en aanpak. De noodzaak tot verder kijken dan gemeentegrenzen en ons eigen werkgebied en dat van onze maatschappelijke partners wordt groter. Maatschappelijke vraagstukken vragen daar in toenemende mate om. Kijk alleen al naar het vraagstuk over hoe de toestroom van MOE[3]-landers in goede banen te leiden. Regionale ontwikkelingen van bijvoorbeeld het Logistiek Park Moerdijk (LPM) maken dit vraagstuk alleen maar urgenter.

Het ontwikkelen van regionale visies en het creëren van horizontale netwerken tussen corporaties en andere partners zijn hiervan het gevolg. Tegelijkertijd zien we meer en meer ketensamenwerking. Bijvoorbeeld tussen organisaties die zich bezighouden met vraagstukken rondom wonen-leren-werken en wonen-zorg-welzijn.

Dat betekent dat in onze regio gemeenten sterk de samenwerking met elkaar en het maatschappelijk middenveld opzoeken. Ook corporaties werken in toenemende mate samen om de opgave het hoofd te bieden. Tegelijkertijd trekken ook in onze regio overheden en instanties zich terug en we doen in toenemende mate een beroep op de zelfred- en zelfwerkzaamheid van burgers. Niet iedereen zal hier echter op een goede manier mee om kunnen gaan.

2.3       Ontwikkelingen in de gemeente Moerdijk

Volkshuisvestelijk

De Moerdijkse woningmarkt kent steeds grotere verschillen tussen vraag en aanbod. De vraag verandert in rap tempo, zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht. Huurders en kopers worden veeleisender en zijn kritischer. Het woningaanbod kan dit logischerwijze maar moeilijk bijhouden.

Ook zien we demografische veranderingen tussen verschillende kernen binnen de gemeente. We zien dat de grotere kernen nog enige aanzuigende werking op mensen hebben en daarmee ook op voorzieningen en dergelijke. Het woningbehoefte-onderzoek van november 2011 bevestigt dit beeld.

We zien wel een verschil in slaagkans van de verschillende doelgroepen op de Moerdijkse woningmarkt. Een steeds grotere groep heeft zelf de middelen om een woning te kopen of huren die optimaal aansluit bij hun wensen. Aan de andere kant zijn er bijvoorbeeld de starters en middeninkomens, wier kansen op de woningmarkt zienderogen slinken. Op basis van hun huishoudboekje komen zij automatisch terecht bij de voorraad goedkopere huurwoningen. Tegelijkertijd wordt wel verwacht dat deze bijvoorbeeld optimaal geïsoleerd zijn om de energierekening binnen de perken te houden. De druk op, en eisen aan, onze voorraad vanuit deze groepen neemt dus toe.

Er blijft vraag naar de woningen in onze voorraad. We zijn ons echter terdege bewust van het feit dat onze huidige voorraad en onze diensten steeds minder aansluiten bij de wensen van de toekomstige woonconsument. Zo heeft een steeds grotere groep ouderen behoefte aan gelijkvloerse woningen waarin het de laatste jaren van hun leven jaren goed toeven is, voorzien van zorg en andere hulp. Voor Brabantse Waard dus een belangrijke opgave om de komende jaren de voorraad toekomstbestendig te maken. Ook energie zuiniger maken is daarbij erg belangrijk. Op die manier houden we de sociale woningvoorraad in Moerdijk op peil.

Demografisch

Om de vergrijzing kunnen we in Moerdijk niet heen. Ook de grootte van het gemiddelde gezin neemt af. Volgens onderzoeken van de provincie Noord-Brabant ontkomt de gemeente Moerdijk niet aan krimp op de middellange termijn. De (mate van) krimp heeft grote gevolgen voor onze concurrentiepositie op de regionale woningmarkt en ons investeringsprogramma. Het is nog niet duidelijk wat ruimtelijke ontwikkelingen zoals het Logistiek Park Moerdijk (LPM), het Agri Food Cluster (AFC) nabij onze gemeente grenzen hierin betekent. Door de vergrijzing kunnen duizenden arbeidsplaatsen op termijn niet ingevuld worden. De effecten hiervan, bijvoorbeeld instroom van arbeidsmigranten, zijn ook nog onduidelijk.

Politiek

We hebben een sterke binding met de lokale overheid, zowel op politiek als op ambtelijk niveau. De gemeente daagt ons uit mee te denken in de woningportefeuille strategie op gemeentelijk en kernen niveau en is daarmee een van onze belangrijkste partners. De gemeente prikkelt ons ook te investeren in leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed. Daarbij voeren we steeds meer sociale beheeractiviteiten gezamenlijk uit met maatschappelijke partners. Dit vinden wij een positieve ontwikkeling. Het geeft ons meer grip en invloed op de ketens wonen, zorg en welzijn en onderwijs. Maatschappelijk vastgoed is scharnierpunt om sociale cohesie te organiseren. Een prettige woonomgeving en een goed voorzieningenniveau dragen uiteindelijk ook bij aan klanttevredenheid en de populariteit van onze woningen.

Sociaal en maatschappelijk

Moerdijk heeft diverse, unieke en boeiende woonkernen. Allemaal met hun eigen karakter maar met twee gemeenschappelijke kenmerken: een bloeiend verenigingsleven en een sterke sociale binding tussen de bewoners. Aan onze gemeente gaan landelijke sociale en maatschappelijke ontwikkelingen natuurlijk niet voorbij. Dit heeft zijn weerslag op sociale structuren en voorzieningen en het gevoel van veiligheid en geborgenheid. Een diversiteit aan culturen en een instroom van inwoners van buiten Moerdijk is hier mede debet aan. Het karakter van de kernen verandert daardoor. De sociale binding neemt af, de traditionele balans tussen de economische, sociale, culturele en fysieke aspecten verschuift.

Mede als gevolg van deze ontwikkelingen vallen steeds meer voorzieningen in de kleinste kernen weg. Dat vergroot de druk op de grotere kernen Fijnaart, Klundert en Zevenbergen.

Deze ontwikkelingen zijn niet uniek voor Moerdijk en zijn moeilijk om te buigen. Als Brabantse Waard alleen zijn we immers niet in staat het koopgedrag van mensen te veranderen, meer werkgelegenheid te creëren of de uitstroom van jongeren uit de kernen tegen te gaan. Dat vraagt om een andere kijk op volkshuisvesting en leefbaarheid. Een andere aanpak ook. Meer gericht op de samenwerking met maatschappelijke en commerciële partners. Alleen zo kunnen we deze ontwikkelingen van een passend antwoord voorzien.

Financieel-economisch

De werkgelegenheid in onze gemeente is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van het industriegebied en het Logistieke Park Moerdijk. En in hoeverre kan Moerdijk profiteren van de groei in de regio Breda? De gemeente wordt geconfronteerd met steeds kleinere bijdragen vanuit de Rijksoverheid. Keuzes in beleid zijn onvermijdelijk. Verschraling ligt op de loer. Steeds vaker moeten burgers, ondernemers en maatschappelijke ondernemers in de financiële gaten springen die de overheid laat vallen. Ook hier geldt: samenwerken is het devies!
 


[1]Europese regelgeving scheidt activiteiten in DAEB en niet-DAEB activiteiten. DAEB betekent Dienst Algemeen Economisch Belang. In dit kader worden woningen bedoeld tot een huurprijs van 652,52 euro (prijspeil 1 januari 2011) of activiteiten die in de toegestane lijst zijn vermeld. Niet-DAEB activiteiten zijn alle activiteiten die buiten de DAEB activiteiten.

 [2]"Basel III" is een uitgebreid pakket van hervormingsmaatregelen, ontwikkeld door het Basel Committee on Banking Supervision, de regulering, toezicht en risicobeheer van de bancaire sector te versterken. These measures aim to:Deze maatregelen zijn gericht op: 1. improve the banking sector's ability to absorb shocks arising from financial and economic stress, whatever the sourcehet verbeteren van de banksector in staat is om schokken als gevolg van financiële en economische spanning te absorberen, ongeacht de bron 2. improve risk management and governanceverbetering van het risicobeheer en governance 3.strengthen banks' transparency and disclosures.versterken van de banken transparantie en informatieverschaffing.

[3]Moe- landers zijn inwoners uit Midden en Oost Europese landen

3. Hoe komen we tot onze keuzes?

Op welke manier bepalen we wat we wel en niet doen? Wat we zelf oppakken en wat
we overlaten aan anderen? In de eerste plaats hebben we zelf een visie op onze opgaven
en onze rol. Maar we laten ons ook sterk beïnvloeden door de overheid, onze partners, klanten
en de Moerdijkse maatschappij in brede zin.

In het voorgaande heeft u kunnen lezen over onze missie, visie op de opgave, organisatiewaarden en de omgeving waarin wij opereren. Belangrijke randvoorwaarden, naast natuurlijk de (financiële) continuïteit van de eigen organisatie, waarbinnen wij dag in dag uit, jaar in jaar uit tot keuzes voor beleid moeten komen. Wat doen we uiteindelijk wel en wat laten we liggen voor onze partners? Die beslissingen maken wij niet autonoom. Brabantse Waard vindt het belangrijk zich te laten voeden door onze partners, opdrachtgevers en de maatschappij in brede zin van het woord. Hoe hebben we dat ingericht?

3.1       Sturing vanuit de overheid

Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven bepaalt regelgeving vanuit Den Haag en Brussel in toenemende mate de handelingsvrijheid van woningcorporaties. Strengere regelgeving over onze taakopvatting en invulling maar ook verantwoording beperken onze regelvrijheid. Corporaties gaan hoe dan ook weer terug naar de kern van hun bestaan: het bieden van betaalbare woningen aan diegenen die het echt nodig hebben. Deze veranderende kaders zijn van grote invloed op Brabantse Waard.

3.2       Voeding vanuit onze klanten, partners en maatschappij

We zijn constant in contact met onze belanghouders om voeling te hebben en houden met de opgave in Moerdijk. We bevragen klanten (bewoners, woningzoekenden, huurdersverenigingen), maatschappelijke organisaties (partners in de wijk zoals zorg, welzijn en onderwijs) en de ‘maatschappij’ als morele opdrachtgever (vertegenwoordigd door gemeente, stads- en dorpsraden en de Raad van Advies) op hun beeld van de vraagstukken en de wijze waarop ze kunnen en willen samenwerken.

We kijken constant naar buiten. Dat doen we door zelf te onderzoeken, op de hoogte te blijven van relevante publicaties en onderzoeken van anderen. Op deze manier blijven we op de hoogte van trends en ontwikkelingen en kunnen we tijdig anticiperen.

3.3       Onze Raad van Advies

In onze statuten hebben we een Raad van Advies opgenomen, bestaande uit maximaal vijftien leden. De Raad van Advies draagt bij aan een solide lokale verankering van de corporatie. Het moet ons enerzijds de maatschappelijke legitimatie geven voor ons handelen en anderzijds de ‘voelsprieten’ vormen voor de organisatie. De Raad van Advies staat met beide benen in de lokale samenleving. Ze weet wat er speelt en wat er nodig is. Ze adviseert Brabantse Waard primair vanuit die kennis en ervaring. De Raad van Advies heeft een eigen reglement en komt ongeveer zes keer per jaar bijeen.

4. Wat willen we bereiken tussen 2012 en 2015?

Hieronder staan onze belangrijkste activiteiten en doelstellingen voor de komende vier jaar.
Activiteiten en voornemens van een nog jonge organisatie die een bijdrage leveren aan
onze maatschappelijke opgave. Onze activiteiten verdelen we onder in drie onderdelen:
klanten, kernen/wijken en maatschappelijk) vastgoed.

Plezierig wonen is voor onze klanten het allerbelangrijkste. En daarmee ook voor ons. Dat betekent een woning die aan de hedendaagse kwaliteitseisen voldoet, tegen een betaalbare prijs. En dat in een veilige en rustige woonomgeving, waarin voldoende voorzieningen en sociale samenhang is.

We zijn een jonge organisatie. We hebben een heldere visie, maar tegelijkertijd nog veel te doen om die op een goede manier praktisch te maken in de vorm van beleid, activiteiten en doelstellingen. Waar we dat al hebben gedaan geven we dat aan. Waar we nog slagen in beleid moeten maken geven we aan wanneer dat klaar is.

In dit hoofdstuk beschrijven we wat we concreet willen bereiken en ondernemen tot en met 2015. We geven aan welke activiteiten daar bij horen en welke doelstellingen we daar aan koppelen. Allemaal gericht op het leveren van de juiste bijdrage aan de maatschappelijke opgave in ons werkgebied. Dit hoofdstuk verdelen we onder in drie profileringsgebieden; klanten, wijken/kernen en (maatschappelijk) vastgoed. Gebieden waarop Brabantse Waard de komende jaren zich op wil onderscheiden.

4.1       Op het niveau van de woning: onze klanten

Wie zijn dat, onze klanten?

De kern van ons bestaan als Brabantse Waard is voorzien in goede woningen waarin tevreden klanten in leven. Onze klanten zijn in dit kader de huurders en kopers van onze woningen in de gemeente Moerdijk. Ook woningzoekenden zien wij als onze klanten. Binnen dit spectrum hebben de lage inkomens en de lage middeninkomens (tot 45.000 euro) onze bijzondere aandacht.

Het grootste deel van onze klanten is financieel afhankelijk van sociale huisvesting en hun huurtoeslag: als sociale verhuurder onze primaire doelgroep. We vragen echter huur- en koopprijzen die in verhouding zijn met de aangeboden kwaliteit van het huis.We hebben wél oog voor voldoende bereikbare woningen binnen onze portefeuille voor de primaire doelgroep.

Wanneer er in een kern serieuze knelpunten op de woningmarkt optreden is het ook denkbaar dat we ons inspannen voor hogere inkomens. Maar alleen als deze interventie maatschappelijke meerwaarde oplevert in de vorm van bijvoorbeeld een toename van diversiteit in een wijk, bijdraagt aan onze primaire taak en past binnen de lokale of regionale woonvisie. We zijn ons bewust van de veranderingen op het gebied van wet en regelgeving en in veranderende economische situatie. Van een aantal projecten vinden we het belangrijk om af te maken waar we aan zijn begonnen, wel op een verantwoorde wijze en rekenschap nemend van de huidige tijdsgeest.

We hebben veel aandacht voor bijzondere doelgroepen zoals mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking die niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien. Maatschappelijke organisaties die woonruimte bij ons huren “voor hun” klanten zien wij als onze klanten. We nemen hierbij de nieuwe Herzieningswet als uitgangspunt.

Keuzevrijheid voor onze klanten

Keuzevrijheid staat voor ons voorop. De moderne woonconsument is kritischer en wil meer zelf kunnen bepalen hoe zijn of haar woning eruit ziet. Ook is de tijd voorbij dat woningcorporaties slechts woningen te huur aanboden. Koop en allerlei mengvormen zijn meer en meer in zwang bij consumenten en corporaties: denken in ‘wonen’ in plaats van huren alleen. De komende periode willen we veel werk maken van het vergroten van de keuzevrijheid van onze klanten en toekomstige klanten. De wensen van onze klanten worden veel meer leidend voor onze keuzes en ons handelen.

Wat gaan we doen?

 • In 2012 beschrijven we ons nieuwe serviceconcept: welke producten en diensten bieden we onze klanten aan? In 2013 starten we met de uitvoering daarvan.
 • We onderzoeken en ontwikkelen andere contractrelaties tot aan 2013. We blijven Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) constructies inzetten. Vooralsnog nemen we “Slimmer Kopen” als vertrekpunt.
 • We evalueren het in 2011 geïntroduceerde nieuwe ZAV-beleid (zelf aangebrachte voorzieningen) in 2013.
 • We geven de klant vanaf 2012 de mogelijkheid om maatwerk in de woning tegen minimaal een kostendekkend tarief door te voeren. Dit onder voorwaarde dat de woning binnen de portfolio strategie van het complex blijft vallen.
 • We ontwikkelen in 2013 een visie op consumentgericht bouwen en consumentgericht onderhoud. Dit doen we naar aanleiding van het woonwensenonderzoek, de uitkomsten van klantenpanels en ons kwaliteitsbeleid

De betaalbaarheid van onze woningen

Onze woningen moeten voldoende bereikbaar zijn en blijven voor onze primaire doelgroep. Wij investeren continu in onze voorraad. Zeker ook in de energiezuinigheid ervan, de komende jaren een belangrijker criterium voor de betaalbaarheid van woningen. Ook bij nieuwbouw staat de betaalbaarheid voor onze klanten en onszelf centraal. Dit leggen wij vast in een huurbeleid.

Wat gaan we doen?

 • We vertrekken vanuit een reële marktconforme huurprijs van ons product. Uitgangspunt is wel dat tenminste negentig procent bereikbaar moet zijn voor de primaire doelgroep.
 • Als vertrekpunt vragen we gemiddeld zeventig procent van de maximaal redelijke huurprijs. Dat is onze ondergrens.
 • We blijven woningen met korting te koop aanbieden via constructies als “Slimmer Kopen”.

De kwaliteit van onze woningen

Onze woningen moeten een goede prijs-kwaliteitverhouding hebben, dat is cruciaal voor de beschikbaarheid van onze portefeuille. Om goede afwegingen in de koers van onze totale woningportefeuille te kunnen maken is inzicht in onze portefeuille essentieel: wat hebben we staan? Welke kwaliteit heeft dat?

In ons dagelijkse werk houden we de kwaliteit van onze woningen op peil door het uitvoeren van dagelijks en planmatig onderhoud.

Wat gaan we doen?

 • We brengen de prijs en kwaliteit van onze gehele portfolio in kaart. We beschrijven in dit kader de standaardkwaliteit eisen van bestaand en nieuw bezit in 2012. We brengen daarbij differentiatie aan naar huurprijs en doelgroep.

De verbinding tussen (toekomstige) klanten en woningen

We verhuren onze woningen op dit moment via een aanbiedingsmodel waarin de duur van inschrijving en woonwensen een grote rol spelen. Dit systeem voldoet steeds minder aan de eisen van deze tijd. We gaan onderzoek doen naar een nieuw model. Een model dat beter aansluit bij de wensen van klanten en die van ons. Dat model gaat uit van een actievere houding van onze klanten, meer flexibiliteit in koop/huurvormen en streeft naar een groter bereik. Het zelf ontwikkelen van een model is niet onze insteek. Reëler is aan te sluiten bij een operationeel regionaal model.

Een uitzondering hierop betreft zorgwoningen en aangepaste woningen. Woningen waarvoor een bewoner een indicatie van het CIZ nodig heeft. Wij verhuren deze direct aan bewoners, maar ook aan zorginstellingen of andere begeleidende instanties. De wetgeving op integrale zorg gaat echter veranderen. Er is inmiddels een wetsontwerp ingediend dat zorg en huisvesting scheidt. We volgen de consequenties van deze wetswijziging nauwlettend.

Wat gaan we doen?

 • We onderzoeken de mogelijkheden tot een nieuw woonruimteverdelingssysteem in 2012 en voeren het vanaf 2013 in. We actualiseren het toewijzingsbeleid in 2012.
 • We ontwikkelen in 2012 een speciaal toewijzingsbeleid voor zorgwoningen en aangepaste woningen.

Signaleren en helpen van klanten met problemen

Als corporatie hebben wij een belangrijke signaleringsfunctie. Onze medewerkers komen veelvuldig (ook achter de voordeur) in contact met onze klanten. Soms vallen daarbij belangrijke zaken op als huurschuld, vervuiling, vereenzaming, zorg behoefte etc.

Als we probleemsituaties zien, nemen we hiervoor het initiatief en samen met onze partners zorgen we dat deze huurders tijdig hulp krijgen. Daar waar we problemen aan zien komen gaan we ook preventief te werk. Uitgangspunt blijft echter de eigen verantwoordelijkheid van bewoners. Wij signaleren en wijzen klanten op instanties die kunnen helpen. Ook onze buurtmeester speelt in toenemende mate een belangrijke rol in dit proces. Een vergelijkbare situatie betreft het tijdig benaderen van bewoners met betalingsproblemen. Tijdig ingrijpen en het gesprek aangaan voorkomt veel problemen.

Wat gaan we doen?

 • We blijven actief onze ketenpartners opzoeken in het netwerkoverleg. Deze keten willen we versterken en verder formaliseren. We nemen hiertoe in 2012 het initiatief.
 • We starten, in samenwerking met de gemeente, een project om onrechtmatige bewoning van onze woningen te voorkomen.

Hoe blijven we bereikbaar voor onze klant?

We realiseren ons dat de fysieke afstand tussen ons en onze klanten groot is. Dat komt door de uitgestrektheid van ons werkgebied. We spannen ons in om de afstand tot onze klanten te verkleinen. Dit doen we door het inrichten van een virtueel front office. Ook streven we er naar toe om waar nodig meer op locatie in de kernen te gaan werken. We gaan meer naar onze klanten toe in plaats van omgekeerd. We willen in dit kader constant op de hoogte zijn en blijven van de mate van tevredenheid van onze klanten. Hoe ervaren ze onze woningen en dienstverlening? Op die manier kunnen we onszelf verbeteren.

Op het niveau van de organisatie via de huurders verenigingen vinden we het belangrijk een open en intensieve samenwerkingsrelatie met de huurdersvereniging Moerdijkse Waard te behouden.

Wat gaan we doen?

 • We willen investeren in nieuwe vormen van bewonersbetrokkenheid:

Op het niveau van projecten via informatieavonden en klantenpanels voor (toekomstige) klanten. We onderzoeken in 2012 de mogelijkheden en passen deze vanaf 2013 toe.

 • We ontwikkelen in 2012 een virtueel front office waarmee klanten zelf hun eigen gegevens kunnen wijzigen, huurbetalingen kunnen volgen en woonwensen op kunnen geven.
 • We houden exitinterviews met vertrokken huurders (binnen de KWH criteria).
 • We houden after sales gesprekken met nieuwe klanten (binnen de KWH criteria)
 • We maken gebruik van klantenenquêtes en WoonQuest.

4.2       Op het niveau van buurten, wijken en kernen: de Moerdijkse samenleving

Vitaliteit en leefbaarheid van kernen en een juiste woningportefeuille hangen nauw met elkaar samen. Ze zijn afhankelijk van elkaar en versterken elkaar. Wij scheppen randvoorwaarden waarbinnen bewoners en woningzoekenden vorm kunnen geven aan hun eigen woon- en leefbehoefte. Hierbij zijn de verschillen tussen de kernen het uitgangspunt van ons handelen.

Kernplannen doen recht aan de verschillen

De leefbaarheid en vitaliteit van kernen behoort tot onze verantwoordelijkheid. De kernen, onze klanten en wijzelf hebben hier baat bij. De kernen binnen Moerdijk hebben elk hun eigen dynamiek, sterke en zwakke kanten. We hebben aandacht hiervoor, sterker nog, we nemen de verschillen zelfs als uitgangspunt voor ons beleid. Wij geloven niet in een uniforme aanpak.

Samen met de gemeente maken we plannen op kern niveau. Plannen die concreet aangeven hoe we denken de leefbaarheid te versterken. Ook andere maatschappelijke partners hebben een rol en taak hierin. Voor de sociale samenhang zijn scholen en verenigingen belangrijk. Op het gebied van maatschappelijke dienstverlening zoeken we toenadering bij zorg- en welzijnorganisaties. Deze plannen zijn in 2012 klaar. We evalueren ze jaarlijks.

Wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid op gemeentelijk niveau. Wij zien echter wel verschil in onze activiteiten op kernniveau. Voor de grotere kernen streven we ernaar om de bestaande voorzieningen minimaal te handhaven. In kleinere kernen met verhoudingsgewijs veel bezit en een relatief laag voorzieningenniveau zijn we alert en houden we op het gebied van leefbaarheid een vinger aan de pols. Als het nodig is investeren we in voorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid.

Wat gaan we doen?

 • In dit kader gaat Brabantse Waard actief met stake holders in gesprek om reflectie te krijgen op bestaand beleid en input te krijgen voor nieuw beleid. Brabantse Waard hanteert daarbij de volgende gesprekscyclus:

 

 

Partner(s)

Frequentie

Gemeente Moerdijk

Minstens 1 keer per jaar

Politieke partijen

Minstens 1 keer per jaar

Stads- en dorpsraden

Minstens 1 keer per jaar

Zorginstanties

Minstens 1 keer per jaar

Onderwijs

Minstens 1 keer per jaar

Welzijnorganisatie

Minstens 1 keer per jaar

Ondernemersvereniging

Minstens 1 keer per jaar

Politie

Minstens 1 keer per jaar

Organisatie op gebied van verslaving

Minstens 1 keer per jaar

Huisartsen

Minstens 1 keer per jaar

 

Een leefbare woonomgeving: het erf, de buurt, wijk en de kern

De leefbaarometer, (www.leefbaarometer.nl) een site naar leefbaarheid en veiligheid, het gemeentelijk woonbehoefteonderzoek in 2011, onze klantbezoeken en andere bronnen laten zien dat de leefbaarheid binnen onze kernen op dit moment goed is. Ons doel is dit niveau minimaal te handhaven. Waar gaat het om wat ons betreft, als we het hebben over leefbaarheid?

De woonomgeving van onze klanten moet schoon, heel en veilig zijn. Wij zien erop toe dat de woonomgeving en algemene ruimten schoon worden gehouden. Daar waar nodig nemen we aanvullende maatregelen in overleg met bewoners en andere belanghebbenden.

De sociale samenhang in wijken en buurten willen we behouden of bevorderen door buurtactiviteiten te stimuleren. Dit doen we door o.a. het project “Moerdijk Leeft”, het jaarlijks vast te stellen leefbaarheidsfonds en ons sponsorbeleid. Dat vinden we belangrijk. Ook onze buurtmeester blijft een belangrijke rol spelen in het verhogen van de leefbaarheid in onze kernen.

Met de gemeente en politie continueren we de afspraken over overlast, hennepteelt en andere veiligheidsmaatregelen. Ongeoorloofd gebruik van onze woningen staan wij niet toe.

Wat gaan we doen?

 • We actualiseren jaarlijks het sponsorbeleid dat we in 2011 hebben opgesteld.
 • We continueren de convenantafspraken met de gemeente over het bestrijden van overlast, hennepteelt en het nemen van andere veiligheidsmaatregelen.
 • We bepalen voor nieuwbouw en bestaande bouw richtlijnen inzake Politiekeurmerk Veilige Woning en achterpadverlichting.
 • We continueren de inzet van onze buurtmeester.
 • Leveren van een bijdrage aan het project buurtbemiddeling met capaciteit en geld. Dit project start in 2012.

4.3       Op het gebied van (maatschappelijk) vastgoed

De behoeften en verwachtingen van klanten veranderen. Constant. Toename van het aantal huishoudens, vergrijzing en ontgroening, allemaal ontwikkelingen waar wij op moeten reageren met ons vastgoed. Dat doen we door onze woningvoorraad in de loop der jaren aan te passen door middel van beheer, nieuwbouw, herstructurering en verkoop. Ons strategisch voorraadbeleid geeft hiervoor de handvatten en uitgangspunten.

Ons strategisch voorraadbeleid

Vraag en aanbod in balans te brengen en houden op het niveau van iedere afzonderlijke kern. Hoe we dat doen is onderwerp van ons strategisch voorraadbeleid. Ons aanbod sluit in de praktijk niet altijd goed aan bij de vraag van onze doelgroepen. Het woningbehoefte onderzoek uit 2011 geeft ons zicht op de verhoudingen tussen toekomstige vraag en ons huidig aanbod.

In 2012 bepalen we voor al onze complexen de juiste strategie. Beheren, herstructureren, nieuw bouwen of verkopen? Strategisch voorraadbeleid is echter een continu proces. Onderweg kunnen en moeten we bijstellen. Over de gehele linie geldt het belang van een gedegen energiebeleid.

Wat gaan we doen?

 • We maken vanaf 2012 (opnieuw) strategische keuzes voor alle onze complexen. Deze keuzes zijn erop gericht om op termijn al onze woningen te laten voldoen aan de basiskwaliteit. Het moment van mutatie en planmatig onderhoud zijn interventiemomenten.
 • We stellen in 2012 wijk- en complexbeheersplannen samen.

Bouwen van woningen

Een deel van de oplossing om een toekomst bestendige portefeuille te krijgen, is het bouwen van nieuwe woningen. Bij het bouwen hebben we bijzondere aandacht voor de doelgroepen starters, senioren en kwetsbare groepen. Het vernieuwen van een gedeelte van onze oude voorraad door het hoogwaardig renoveren en het verkopen van woningen zijn opties die we eveneens daarbij betrekken. Daarnaast bouwen we ook koopwoningen om doorstroming te krijgen. Dit levert ook de middelen op om blijvend te kunnen investeren.

Bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen en de stedenbouwkundige invulling van een locatie willen wij in belangrijke mate meepraten. Wij zien onszelf als gesprekspartner die mee moet praten over wat waar nodig is aan woningaantallen, woningtypen en prijsklassen.

Bij nieuwbouw besteden we veel aandacht aan het ontwerp van woningen. Dit moet passen bij de omgeving en de doelgroep. Variatie in het straatbeeld is daarbij van belang.

Voorafgaand aan het ontwerpen en bouwen stellen we samen met belanghouders een programma van eisen op. Dit programma beschrijft de kwaliteit van de woonomgeving en de woning. Bij het renoveren van huurwoningen hanteren we ook de kwaliteitsnormen uit deze programma’s. Ook vinden we het belangrijk dat nieuwbouw woningen zo lang mogelijk geschikt blijven voor één van onze doelgroepen. Dit doen we door flexibel te bouwen: zonder al te zware ingrepen moeten we onze nieuwe woningen in de toekomst kunnen uitbreiden of opnieuw indelen.

Wat gaan we doen?

 • We realiseren de plannen die in de kernbeleidsplannen (zie bijlagen) zijn opgenomen.
 • We maken afspraken met de gemeente Moerdijk over onze invloed op bestemmingsplannen en de stedenbouwkundige invulling van locaties.
 • We gebruiken de input van klantenpanels over de kwaliteit van te bouwen woningen.
 • We doen in 2012 onderzoek naar de mogelijkheden van ketenintegratie met o.a. marktpartijen zoals aannemers.

Verkopen van woningen

In het huidige regeerakkoord is opgenomen dat er een kooprecht voor huurders komt. We anticiperen hierop en onderzoeken wat de mogelijkheden en consequenties zijn om ons gehele bezit “Te Woon” aan te bieden.

Ook zonder dit “Te Woon” heeft Brabantse Waard een actief verkoopprogramma.

Dit doen we enerzijds uit financieel perspectief om middelen vrij te maken voor onze investeringsopgave. Anderzijds doen we dit uit volkshuisvestelijk perspectief om het eigen woningbezit en de leefbaarheid in de kernen te bevorderen. Kopers zijn namelijk in algemene zin meer betrokken bij hun woning en woonomgeving. In het strategisch voorraadbeleid bepalen we hoeveel en welke woningen voor verkoop in aanmerking komen.

We ervaren dat jongeren steeds vaker wegtrekken uit onze kleine kernen. Starters willen we met name bereiken door de verkoop. Zij hebben een voorrangspositie, naast onze zittende huurders. Onze huurwoningen bieden we al dan niet aan met korting of met een speciale constructies.

Wat gaan we doen?

 • We verkopen ongeveer 50 woningen per jaar. Het aantal is een direct afgeleide van ons investeringsprogramma.
 • We zetten constructies zoals “Slimmer Kopen” of “Koop Garant” in.
 • We onderzoeken de mogelijkheden en consequenties van het concept “Te Woon”.

Energiebeleid en duurzaam bouwen

Het aandeel energielasten in de totale woonlasten neemt de komende jaren snel toe. Ook vinden we aandacht voor het milieu belangrijk. Om deze vraagstukken aan te pakken stellen we een in 2012 een energieplan op om vast te stellen wat het gewenste energieniveau voor al onze woningen is en wat er voor nodig is om deze naar het gewenste niveau te krijgen.

De kosten van deze investeringen berekenen we voor zover mogelijk door in onze huren.

In onze nieuwbouw, onderhouds- en sloopactiviteiten willen we het milieu zo min mogelijk belasten. Duurzaam bouwen is het credo.

Wat gaan we doen?

 • We maken vanaf 2013 de energielasten op woningniveau voor onze klanten inzichtelijk
 • In 2015 is het gemiddelde energie label van 25% van onze woningen met twee labels gestegen. Bepalend is daarbij dat de bewoners een huurverhoging accepteren die in redelijkheid staat tot de energiebesparing die wordt bereikt.

Maatschappelijk vastgoedals drager van sociale structuren

Maatschappelijk vastgoed is vastgoed dat in belangrijke mate kan bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van kernen. Voorbeelden zijn een brede school, een medisch centrum en een buurtcentrum. Voor dit soort vastgoedprojecten achten wij onszelf niet de eerst verantwoordelijke. Onze partners in zorg, welzijn en onderwijs zijn als eerste aan zet. Het realiseren van maatschappelijk vastgoed doen we in intensieve samenwerking met onze maatschappelijke partners. Zij zijn degene met kennis en ervaring in beheer en exploitatie van het vastgoed. Wij bouwen en ontwikkelen.

Wij geven de prioriteit aan projecten in buurten, wijken en kernen waar we substantieel bezit hebben. Ook is het voor ons van belang dat we er op financieel vlak niet bij inschieten (financieel nul rendement, geen winst noch verlies).

Wat gaan we doen?

 • We zijn betrokken in het voorbereidingsproces van het project nieuwbouw “De Ankerkuil” in Moerdijk;
 • We zijn betrokken in het voorbereidingsproces van het project brede school “De Regenboog” in Zevenbergen;
 • We zijn betrokken in het voorbereidingsproces van het project kernplan Helwijk, waaronder “De Blokhut”.
 • We participeren in het project de brede school “de Neerhof” inclusief een gymzaal in Zevenbergen
 • We realiseren het wijksteunpunt Serena in 2012 in Zevenbergen.

5. Hoe organiseren we onszelf?

We staan voor een aanzienlijke opgave in een sterk veranderende samenleving. We hebben hiervoor een professionele organisatie en deskundige betrokken medewerkers nodig. Hoe gaan we daar aan werken de komende jaren?

We staan voor een aanzienlijke opgave in een sterk veranderende samenleving. Om waar te maken wat we hiervoor staat opgeschreven, hebben we een professionele organisatie en deskundige en betrokken medewerkers nodig. Als maatschappelijk ondernemer combineren we maatschappelijke betrokkenheid met een klantgerichte en zakelijke bedrijfsvoering.

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de inrichting van onze organisatie. We beschrijven de manier waarop we onze processen hebben ingericht. Onze beoogde cultuur, structuur en de benodigde kennis en vaardigheden van onze medewerkers. Daarnaast besteden we kort aandacht aan de samenwerking met partners van buiten onze organisatie.

5.1       Organisatiestructuur, cultuur, processen, ICT en communicatie

Structuur en processen vormen de ruggengraat van onze organisatie, ondersteund door een goede ICT omgeving en de juiste (interne) communicatie.

Onze fysieke kantooromgeving

We werken vanuit één kantoor. Ons kantoor is gastvrij, prettig om te werken en goed bereikbaar. Klanten en partners kunnen ons daar bezoeken, maar we gaan vooral ook naar bewoners en organisaties toe. Waar maar even nodig zijn we lokaal aanwezig in buurten, wijken en kernen.

Wat gaan we doen?

 • Werken vanuit één kantoor vanaf 2013.
 • Herkenbaar en zichtbaar zijn in de kernen.

Structuur, cultuur en processen

Onze organisatie is opgebouwd uit afdelingen met ieder hun eigen specialisme. Goed in de organisatie geborgde en vastgelegde werkprocessen geven structuur aan de werking van de organisatie. Ze vormen het cement tussen de verschillende afdelingen. Ze beschrijven alle activiteiten die nodig zijn om extern waar te maken wat we beloven. Ze geven handen en voeten aan onze missie en visie.

Processen stellen ons ook in staat om continu kritisch te kijken naar de effectiviteit en efficiency van onze werkorganisatie. De komende jaren willen we de processen verder tot een routine maken bij onze medewerkers. Kerngebruikers vormen de spil in de verbetering en actualisering van de processen.

Wat gaan we doen?

 • Onze hoofdprocessen actualiseren en verbeteren inclusief de bijhorende kritische prestatie-indicatoren.
 • Onze processen regelmatig auditen en optimaliseren.
 • Kerngebruikers benoemen per proces die er voor zorgen dat de processen up-to-date en doelmatig zijn.

Informatisering en automatisering

ICT speelt een belangrijke rol in een professionele organisatie. In 2011 hebben we ons informatiseringsbeleid vastgesteld. Hierin komen activiteiten terug zoals onze virtuele frontoffice, aannemersportaal, deurwaardersportaal en het huurdersportaal. Deze rollen we verder uit samen met de kerngebruikers die daarin een centrale rol spelen. Hiernaast besteden we aandacht aan de vraag wat sociale media voor onze organisatie kan betekenen en monitoren we constant ontwikkelingen op ICT vlak. We werken sinds kort in the cloud. Dit stelt ons in staat tijd en plaatsonafhankelijk te werken.

Wat gaan we doen?

 • We implementeren in 2012 het in 2011 vastgestelde informatiseringbeleidsplan (IBP)
 • We realiseren een efficiënte en betrouwbare IT-ondersteuning.

Communicatie en PR

We hechten belang aan goed functionerende en transparante interne en externe communicatie.

Een goede relatie met de pers is voor ons belangrijk. We zijn zuinig op ons imago door aan de buitenwacht te vertellen wat we doen, voor wie, wanneer en waarom. Voor een goede en transparante communicatie met onze klanten en belanghouders zetten we diverse communicatiemiddelen in. Een nieuwe huisstijl, vernieuwde website maar ook sociale media en andere communicatie- en dialoogmiddelen van nu. In onze arbeidsmarktcommunicatie willen we onszelf neerzetten als een professionele en goede werkgever. Belangrijk om ook in de toekomst goede mensen aan ons te kunnen blijven binden.

In ons communicatiebeleid besteden we ook nadrukkelijk aandacht aan de interne communicatie. Een goede interne communicatie is een belangrijk middel om medewerkers betrokken te houden, goed te informeren en een prettige werksfeer neer te zetten. Gemotiveerde medewerkers stellen we in staat mee te praten over het beleid van onze organisatie. Intranet zetten we actief in voor bijvoorbeeld kennismanagement. Sharepoint vormt hiervan een onderdeel.

Wat gaan we doen?

 • Ons communicatiebeleidsplan evalueren;
 • Ons magazine ‘Gastvrij Wonen’ vier keer per jaar inzetten om klanten te informeren;
 • Bewoners in staat stellen via internet mee te laten praten over het beleid en onze diensten.

5.2       Onze medewerkers maken het verschil

Medewerkers zoeken uitdaging. We willen die uitdaging bieden. Door verantwoordelijkheden en bevoegdheden laag in de organisatie neer te leggen geven we medewerkers de ruimte het werk op hun eigen manier te doen. We stimuleren hen om initiatieven te nemen en we bieden hen faciliteiten om zich te kunnen ontwikkelen. Een hierbij aansluitende bedrijfscultuur vinden wij belangrijk.

De juiste kennis en vaardigheden

We willen onze medewerkers ondersteunen in de verdere ontwikkeling van hun kennis en competenties. Deze ondersteuning, in de vorm van (functiegerelateerde) opleidingen, intervisie en eventuele coaching, doen we op basis van jaarlijkse opleidingsplannen. Deze komen weer voort uit de persoonlijke ontwikkelplannen. Jaarlijks besteden we tenminste vier procent van de bruto jaarsom aan opleidingen.

Voor oudere medewerkers hebben we een levensfasegericht personeelsbeleid. Dit geeft aandacht aan thema’s als flexibiliteit, vitaliteit en mobiliteit. We willen daarnaast studenten door middel van stages laten kennismaken met onze woningcorporatie en leren van hun actuele kennis en frisse inzichten.

Wat gaan we doen?

 • Jaarlijks een opleidingsplan opstellen en hiervoor tenminste vier procent van de bruto loonsom reserveren.
 • Onze medewerkers inspireren om zichzelf te blijven ontwikkelen.
 • Zorgen dat medewerkers voldoende kennis en vaardigheden hebben om de afgesproken resultaten te kunnen behalen.
 • Voor iedere medewerker jaarlijks een persoonlijk ontwikkelplannen opstellen.
 • Een levensfasegericht personeelbeleid opstellen.
 • Een stagebeleid ontwikkelen en minimaal twee stageplekken (of afstudeerplekken) per jaar invullen.

Resultaatgericht werken

Medewerkers hebben veel verantwoordelijkheid. Onze medewerkers kennen de processen en weten waar hun verantwoordelijkheid begint en eindigt. Het afleggen van verantwoording en het evalueren van de bereikte resultaten hoort hierbij. We geloven dat deze manier van werken voor onze klanten en belanghouders betere resultaten oplevert. Deze manier van werken creëert ook enthousiaste en betrokken medewerkers. We hebben oog voor een juiste werk en privé balans van medewerkers.

Wat gaan we doen?

 • Klantgericht denken en werken en resultaat gerichte afspraken met elkaar maken.
 • Een sturingsmodel voor medewerkers te ontwikkelen dat gericht is op resultaten in plaats van taken.

Resultaatgericht beoordelen

We werken volgens het “plan, do, check, act” principe. We onderscheiden daarbij resultaten op organisatie niveau, op afdelingsniveau, op procesniveau en op individueel niveau. Jaarlijks leggen we deze doelstellingen vast, monitoren en evalueren ze. Bij resultaatgericht werken hoort ook resultaatgericht beoordelen van medewerkers. Op basis van onze jaarplannen leggen we aan het begin van ieder jaar in een individueel planningsgesprek de te bereiken resultaten en benodigde competenties vast. Daarbij komt ook de ondersteunende rol vanuit het management aan bod.

Wat gaan we doen?

 • Een resultaatgericht beoordeling- en beloningssysteem invoeren in 2012.

Tevreden medewerkers

Tevreden medewerkers, daar begint en eindigt het allemaal mee. Tevreden medewerkers zijn gemotiveerd om het beste uit zichzelf en daarmee uit de organisatie te halen. Het is dus belangrijk te weten hoe het met deze tevredenheid staat binnen onze organisatie. We voeren we een onderzoek uit deze periode. De resultaten bieden aanknopingspunten om gericht verbeteringen door te voeren.

Wat gaan we doen?

 • Een medewerkerstevredenheidsonderzoek houden. Aan het eind van deze periode beoordelen onze medewerkers de organisatie met minimaal een zeven.

5.3       Samenwerken met onze partners

In het voorgaande hebben we beschreven hoe we onze interne organisatie inrichten. We kunnen zelf heel veel, maar niet alles. Om optimaal toegevoegde waarde te kunnen bieden en maximaal (maatschappelijk) rendement te behalen is samenwerking essentieel. Wij zien andere corporaties en maatschappelijke organisaties als partners om bijvoorbeeld de vitaliteit van kernen te verbeteren of effectief zorg en onderwijs te organiseren in ons werkgebied. Daarnaast is samenwerken met marktpartijen belangrijk om slagvaardig te kunnen blijven.

Wij staan open voor verregaande samenwerking met andere corporaties. We zien namelijk ook na de fusie nog steeds de beperkingen van onze schaal. Met de gemeente stellen we samenwerkingsovereenkomsten op waarin we onzer beider taken en verantwoordelijkheden op het gebied van wonen en welzijn vastleggen.

Onze partners weten bovendien goed wat er speelt in ons werkgebied. Ze houden ons mede op de hoogte van relevante maatschappelijke ontwikkelingen in Moerdijk. Om die reden willen we permanent de dialoog over de maatschappelijke opgave open houden.

Wat gaan we doen?

 • We gaan in toenemende mate actief en pro-actief samenwerken met collega-corporatie(s) en maatschappelijke partners waar dit structurele meerwaarde oplevert.
 • We streven verregaande ketensamenwerking na in wonen, zorg, welzijn en onderwijs.
 • We streven ernaar om ondersteunende bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk uit te voeren, uitbesteden is daarbij een reële optie.

6. Hoe blijven we bij de les?

Plannen maken en doelstellingen formuleren is een ding. Ze goed uitvoeren en
vervolgens (laten) controleren of dat gebeurt is iets anders. We hechten belang aan
een aantal goed functionerende (bij)sturings- en controle mechanismen en organen.

Plannen maken en doelstellingen formuleren is een ding. Ze goed uitvoeren en vervolgens (laten) controleren of dat gebeurt is iets anders. Brabantse Waard hecht belang aan een aantal goed functionerende (bij)sturings- en controle mechanismen en organen.

Onze (financiële) continuïteit is hiervan in de eerste plaats het doel. We willen hiermee ook monitoren in hoeverre we de gestelde doelen realiseren.

6.1       Ons interne toezicht

De Raad van Commissarissen van Brabantse waard heeft drie rollen: toezichthouder op het bestuur, adviseur van het bestuur en werkgever van het bestuur. Naast deze functies heeft de Raad van Commissarissen de taak om belangrijke bestuursbesluiten vooraf goed te keuren. Een opsomming van besluiten waarvoor deze goedkeuring geldt, is opgenomen in onze statuten en het bestuursreglement. Deze kunt u vinden op onze website.

Onze raad houdt toezicht op de koers en strategie van Brabantse Waard, vastgelegd in dit ondernemingsplan. De uitvoering daarvan is de verantwoordelijkheid van het bestuur. De raad richt zich primair op de volgende twee vragen: doet Brabantse Waard de juiste dingen? En doet zij die dingen goed?

Governance, risk en compliance, dat is waar het over gaat voor de Raad van Commissarissen. Dat betekent dat ze zich bemoeit met de gewenste effecten van beleid, de risico’s verbonden aan de activiteiten van de corporatie en de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen. De formulering van het strategisch beleid, de uitvoering van het beleid en de inrichting van de bedrijfsvoering behoren tot het domein van het bestuur.

Onze Raad van Commissarissen werkt transparant, controleerbaar en gestructureerd. De raad heeft een vastgestelde overlegstructuur. Besluiten worden vastgelegd. De raad streeft naar een efficiënte werk- en vergaderwijze. Indien nodig stelt de raad haar werkwijze bij.

De belangrijkste informatiebronnen van de raad zijn:

 • Ondernemingsplan 2012 tot en met 2015;
 • Informatiseringsbeleidsplan;
 • De jaarlijkse activiteitenplanningen;
 • Financiële rapportages: begroting, tussentijdse informatievoorziening, jaarrekening.
 • Rapportages door Centraal Fonds Volkshuisvesting en Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
 • Woonvisie van de minister van Volkshuisvesting
 • Gemeentelijke woonvisie en structuurplan;
 • (regionale) woningmarktonderzoeken;
 • Branche informatie: Aedes, relevante wet- en regelgeving;
 • “Benchmark gegevens.
 • Informatie en richtlijnen vanuit de VTW.

De interne planning en control cyclus van de Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende elementen:

 • het jaarplan/activiteitenplan voor het komende jaar, afgeleid van het ondernemingsplan en het kernbeleidsplan.
 • de begroting en de MJOB (meerjaren onderhoudsbegroting);
 • kwartaalrapportages en andere tussentijdse informatie zoals de KPI’s;
 • het volkshuisvestelijk verslag en de jaarrekening.

Het toezicht van de Raad van Commissarissen op onze financiële weerbaarheid kent vier aandachtsvelden:

 • de financiële continuïteit: het minimale weerstandsvermogen, weerstandsvermogen versus het goedkeuren van (des)investeringsbeslissingen;
 • de financierbaarheid van de onderneming en de voorgenomen projecten;
 • de kosteneffectiviteit en –efficiency: de kosten van de organisatie (winst- & verliesrekening en wet- en regelgeving);
 • de rechtmatigheid: toezien of de uitgaven ook geoorloofd zijn vanuit de voor ons geldende richtlijnen, wet- en regelgeving

6.2       Onze interne controle en beheersingsmaatregelen

Financiële continuïteit van onze organisatie

Om ook op de lange termijn onze bijdrage aan de opgave in Moerdijk te kunnen blijven leveren is het belangrijk alert te zijn op de financiële continuïteit van onze organisatie. Een zorgvuldig doorgerekend financieel meerjarenperspectief is erg belangrijk. Ieder kwartaal kijken we vooruit naar onze verwachte inkomsten en uitgaven voor de komende tien jaar. Indien nodig stellen we plannen en beleid bij.

De financiële doorrekening van dit ondernemingsplan, die terug te vinden is in o.a. de financiële meerjarenprognose en de begroting 2012 laat een beeld zien van een gezonde onderneming die op basis van een aantal kengetallen haar ambities waar kan maken.

Het ondernemingsplan is opgesteld voor de periode van vier jaar en de meerjarenprognose wordt jaarlijks opgesteld met een doorkijk naar de komende tien jaar. Voor het intern toezicht is een financieel toetsingskader opgesteld wat vanuit financieel perspectief leidend is voor de keuzes die binnen Brabantse Waard worden gemaakt. Ook op de langere termijn past de realisatie van dit ondernemingsplan in de financiële kaders zo die door het extern toezicht zijn opgesteld en kan Brabantse Waard aan haar verplichtingen voldoen.

Deze verplichtingen zijn onder andere het kunnen blijven voldoen van de rente op vreemd vermogen en een aflossingsfictie van twee procent van de leningportefeuille over tien jaar uit de cashflow uit exploitatie. Tevens hebben we normen gesteld ten aanzien van financiële kengetallen zoals de interestdekkingsratio; de solvabiliteit; de rentabiliteit eigen vermogen en de currentratio.

Uit de meerjaren prognose blijkt dat het eigen vermogen nauwelijks afneemt over een termijn van tien jaar (een netto afname van 300.000 euro), ondanks een vreemde vermogensbehoefte over tien jaar van bijna 150 miljoen euro.

We hebben bepaalde mogelijkheden tot het aanscherpen van beleid, mogelijke tegenvallende resultaten op verkoop nieuwbouw of een stijgend rentebeeld ook verwerkt in diverse scenario’s om zichtbaar te houden in hoeverre Brabantse Waard haar ambities kan blijven waarmaken in de komende tien jaar.

Wat gaan we doen?

 • Brabantse Waard gaat sturen op financiële benchmarks om tussentijds te kunnen meten in hoeverre de gewenste resultaten behaald worden. Dit zal een vast onderdeel van de tussentijdse informatievoorziening zijn.
 • Te allen tijde een goede verhouding tussen kosten en resultaat door een optimale inzet van mensen en middelen.
 • Een goed financieel beleid (treasury, integraal strategisch voorraadbeleid, haalbaarheidsanalyses en risicomanagement) waardoor we voldoende weerstandsvermogen aanhouden.

Scenario analyse als afwegingskader

We maken ook scenario-analyses. In de verschillende scenario’s laten we niet-beïnvloedbare factoren zoals rente en inflatie variëren. Ook met betrekking tot de woningverkoop werken we met scenario’s. We vinden het belangrijk om te allen tijde transparant en open te zijn over onze financiële positie.

Wat gaan we doen?

 • We sturen op continue herijkte kasstromen en scenario’s.
 • We zetten de verkoop van huurwoningen in als instrumenten om een verantwoorde financiële positie te borgen. Onrendabele investeringen financieren we uit verkoop.
 • We werken bij vastgoedprojecten vanuit de lange termijn waardeontwikkeling en rendementsverwachtingen.
 • We maken de (maatschappelijke) effecten van onze bestedingen zo goed mogelijk inzichtelijk. Vooraf en achteraf in onze verantwoording.
 • We bepalen de omvang van het budget voor maatschappelijke bestedingen aan de hand van onze opgaven voor de korte en langere termijn.
 • We spelen behendig in op zaken als WSW-normen, kasstromen en de grenzen aan investeringen.

Planning & controle

In een apart toetsingskader hebben we alle toezichts- en controlemaatregelen per strategisch aandachtsgebied opgenomen. Dit document bevat ook een financieel toetsingskader (calculatiestatuut). Dit biedt handvatten voor het financieel handelen van de bestuurder en voor het toezicht hierop door de Raad van Commissarissen. Dit document bevat ook de minimale eisen die wij stellen aan ons vermogen, de resultaatontwikkeling en de investeringen.

Binnen onze organisatie werken we met rapportages die directie en management grip moeten geven op de bedrijfsvoering. In de maandrapportages rapporteren we de voortgang op twintig tot dertig gedefinieerde “Kritieke Prestatie Indicatoren” (KPI’s) per strategisch aandachtsgebied. Deze KPI’s gaan over de financiële én niet financiële stand van zaken van onze onderneming. In kwartaalrapportages schetsen we daarnaast een geactualiseerd meerjarenperspectief en de gevolgen van beleid voor de bedrijfsrisico’s. Op basis van kwartaalrapportages passen we eventueel prognoses en begrotingen aan.

Onze controller is belast met proces audits. Op basis van het auditplan stellen we jaarlijks een audit jaarplan op. Hierin nemen we de belangrijkste planning en control cycli en de interne processen op. Het jaarlijkse audit plan bespreken we met de externe accountant en de Raad van Commissarissen. De bevindingen daarvan bespreekt het MT. De managementletter van de accountant wordt door de Raad van Commissarissen besproken.

Wat gaan we doen?

 • Met ingang van 2012 is er een vastgesteld en goedgekeurd toetsingskader wat jaarlijks wordt geëvalueerd.
 • De KPI’s worden in overleg met de Raad van Commissarissen opgesteld en maken deel uit van de rapportage.
 • Tenminste één maal per maand voert de controller een analyse uit van een proces en rapporteert dit.

Risicomanagement

Voor een corporatie als Brabantse Waard is het belangrijk goed zicht en grip te houden op organisatie risico’s. Hier gaat het om bijvoorbeeld financiële, operationele en imago gerelateerde risico’s.

Bij vastgoed en projectontwikkeling is dit onderwerp nog extra belangrijk. Onze projecten monitoren we op kwartaalbasis, zowel financieel als operationeel. We onderzoeken nauwkeurig of risico’s het bereiken van onze doelstellingen mogelijk in de weg kunnen staan. Vervolgens bekijken hoe we deze risico’s kunnen tackelen of omdraaien in kansen.

We hebben een protocol voor de financiële risicobeheersing van vastgoedprojecten. Dit maakt onderdeel uit van de AO procedure vastgoedontwikkeling. Dit protocol dient om de financiële haalbaarheid (door middel van een zelf ontwikkeld rekenmodel) van vastgoedprojecten (in met name de eerste fasen) te kunnen toetsen aan vooraf overeengekomen randvoorwaarden en uitgangspunten. Hiernaast beschrijft het financieel protocol de wijze waarop we vastgoed begrotingen en grond- en vastgoedexploitaties opstellen.

In het “beslissingsbevoegdhedenschema vastgoedontwikkeling” (BBSV) hebben we afgesproken dat iedere fase binnen een vastgoedproject wordt goedgekeurd door het bestuur. Dit op basis van een gedegen projectplan, inclusief toetsing van de financiële haalbaarheid. De projectleider is verantwoordelijk voor het maken en opstellen van deze financiële analyse. De projectleider gebruikt daarbij het financieel protocol als standaard en toetsingskader. Het bestuur stelt dit protocol jaarlijks vast.

Wat gaan we doen?

 • Risicomanagement integraal maakt onderdeel uit van ons dagelijks handelen.
 • (Vastgoed)projecten, risico’s en ontwikkelingen binnen in de hand houden door deze gefaseerd uit te voeren met vaste beslismomenten, beslisdocumenten, risicobeheersmaatregelen en rapportages.
 • Tenminste één maal per jaar laten we door onze accountant een risicoscan maken van de projectenportefeuille.

Vermogensbeheer

We moeten ons vermogen goed beheren. Dit wordt ook wel “treasury” genoemd. Goed zicht op, en beheer van financieringsrisico’s vormt de kern van het treasury beleid. Ieder jaar stellen we een up to date treasury jaarplan op. In dit plan beschrijven we hoe we voornamelijk liquiditeitsrisico’s en renterisico’s beperken.

We beheersen renterisico’s zoveel als mogelijk. Dit doen we door aflossingen te spreiden over de tijd. Ook beperken we risico’s door het vastleggen van rentetarieven en het regelen van toekomstige financiering.

Wat gaan we doen?

 • Het treasurybeleid consequent onderdeel uit laten maken van ons dagelijks werk.
 • Actief bezig zijn met liquiditeitenbeheer: bijvoorbeeld door middel van flexibele leningen en renteconversies.

Kijken en vergelijken

Om echt te weten hoe goed we het doen, hoe efficiënt en effectief we werken, moeten we vergelijkingsmateriaal hebben. Vergelijking met andere corporaties zorgt er ook voor dat we onszelf kunnen verbeteren.

Wat gaan we doen?

 • Bedrijfsprocessen vergelijken met andere corporaties.
 • Benchmarking gebruiken om trends te volgen en onszelf te vergelijken andere vergelijkbare corporaties.

6.3       Onze maatschappelijke verantwoording

Een goede verantwoording aan klanten, partners en de lokale samenleving vinden wij cruciaal. Objectief vaststellen of we waarmaken wat we beloven en of we het maximale doen aan de opgave in Moerdijk. Onze verantwoording geven wij vorm door middel van ons jaarverslag, de betrokkenheid van de stake holders en Raad van Advies en het proces van visitatie.

Jaarverslag

In ons jaarverslag verantwoorden wij ons over onze activiteiten en prestaties in het voorgaande boekjaar. Hebben we gedaan wat we beloofden? Hebben we gepresteerd naar de verwachtingen van onze belanghouders? Hebben we gepresteerd naar ons vermogen?

CFV en WSW

We moeten voldoen aan de eisen van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Deze toezichthouders houden zich bezig met onze financiële positie, de continuïteit en wettelijke prestatievelden vanuit het BBSH. Jaarlijks lichten zij onze organisatie door.

Raad van Advies

Onze Raad van Advies heeft een plek in het jaarverslag om zich uit te spreken over de wijze waarop wij, in hun beleving, zijn omgegaan met hun adviezen.

Visitatie

Een maal in de vier jaar moet iedere corporatie in Nederland zich laten visiteren door een externe commissie. Een uitstekende manier om jezelf een spiegel voor te laten houden. Hoe doen we het? Presteren we naar verwachtingen, vermogen en eigen doelstellingen? Doen we dingen effectief en efficiënt? In 2012 laten we een visitatie uitvoeren.